ZOP - Zaštićeno obalno područje mora

 
Zaštićeno obalno područje mora (ZOP) je područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti. Sva zemljišta locirana na otoku, na morskoj obali ili udaljena od obale 200, 300 ili 700 metara (manje od 1000 m) /udaljena od obale manje od 1000 m/ nalaze se unutar zaštićenog obalnog područja. Zakon za to područje propisuje posebne uvjete građenja.

GBP - Građevinska bruto površina

 
Građevinska bruto površina (GBP građevine) je zbroj svih površina neke građevine koje se mjere u razini podova svih dijelova zgrade (podrum, suteren, prizemlje, kat, polukat) u koje su uključene i sve površine lođa, balkona i terasa. BGP se određuje prema vanjskim mjerama obodnih zidova u koje se uračunavaju obloge, obzide, parapete i ograde.

Podrum (Po) je potpuno ukopani dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterena.

Suteren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50% svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno da je najmanje jednim svojim pročeljem izvan terena,

Prizemlje (P) je dio građevine čiji se prostor nalazi neposredno na površini, odnosno najviše 1,5 m iznad konačno uređenog i zaravnanog terena mjereno na najnižoj točki uz pročelje građevine ili čiji se prostor nalazi iznad podruma i/ili suterena (ispod poda kata ili krova).

Kat (K) je dio građevine čiji se prostor nalazi između dva poda iznad prizemlja.

Potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjega kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova.

KROV je gornji, završni dio građevine, koji je štiti od atmosferskih utjecaja; arhitekturi je jedan od elemenata konstrukcije koji spada u terete. Sastoji se od:
- krovne konstrukcije (krovište) koja može biti od drva, opeke, kamena, čelika i armiranog betona, te od
- pokrova od daščica, šindre, trske, slame, keramičkog ili betonskog crijepa, plosnatih kamenih ploča, plastičnih prozirnih ploča ili kupola i dr.
Gornja horizontalna linija krova je sljeme, a donja streha ili okap.
Krov je prema obliku: jednoslivni, dvoslivni (dvostrešan ili na kanat) ili višeslivni; kos (skošen), polu-kos, složen, šatorast, stožast, ljuskast, kupolast, toranjski, ravan, mansardni, ovješen i sl.
Nagib krova i njegova konstrukcija uvjetovani su vrstom pokrovnog materijala, klimatskim uvjetima (npr. u sjevernim krajevima krov je strm zbog velikih količina snijega), namjenom tavanskog prostora i estetskim mjerilima.

KUPOLA je svod u obliku šuplje polukugle (u koju je upisana kružnica, a opet može biti upisana i elipsa). Prijelaz s kvadratne osnove nosača, na kružnu osnovu kupole može se riješiti pandantivima (sferni trokutovi) ili trompama (sferne niše).

Što su nekretnine?

 
Nekretnine (engl. immovables, njem. Immobilien, lat. res immobiles) su stvari koje ne mogu mijenjati položaj u prostoru a da im se pri tome ne uništi bit ili ne promijeni dosadašnja struktura. Pojam nekretnine u pravu se često proširuje i na one stvari koje su po svojoj prirodi pokretnine. Stoga u pravu kod pitanja je li neka stvar nekretnina nije dovoljan samo kriterij prirodne kvalitete, nego se uvodi još i kriterij pertinencije i kriterij posebnih ciljeva.

Po kriteriju prirodne kvalitete nekretnine su u prvom redu zemljišta. No osim zemljišta, nekretninom se smatra i sve ono što je sa zemljištem trajno povezano bilo mehanički bilo organski. Prema tome, nekretninama se smatraju zgrade koje su građene s namjerom da tu trajno ostanu.

U istu kategoriju idu bunari, bazeni, podrumi itd. Osim toga, nekretninom se smatra i sve ono što je u zgradu trajno ugrađeno – npr. električne i vodovodne instalacije, instalacije za centralno ili etažno grijanje, rolete na prozorima. Nisu, prema tome, nekretnine – različite barake, izložbeni paviljoni, novinski kiosci, sagovi na stubištima itd.

Nekretninom se smatraju i npr. drveće, trava – ono što je sa zemljištem trajno organski vezano. I sami plodovi dok se ne odvoje od matice smatraju se nekretninama. Po kriteriju pertinencije nekretninom se smatra i ona pokretna stvar koja služi gospodarskim svrhama nekretnine. Tako se npr. traktor, plug, kola i dr. jednog poljoprivrednog dobra smatraju nekretninama kao i samo dobro.

Po kriteriju posebnih ciljeva smatra se neka pokretna stvar nekretninom zato što je propis tako odredio. Tako su se u našem pravu pomorski brodovi, uključujući i one u gradnji, smatrali nekretninama. Danas su pomorski brodovi, uključujući i one u gradnji, pokretne stvari. Isto vrijedi i za zrakoplove i zrakoplove u gradnji. Iako pokretnine, pravni režim za brodove i zrakoplove (upisivanje u registre nalik zemljišnim knjigama i stvarnih prava na njima) vrlo je sličan onome za nepokretne stvari.

Važnost diobe stvari na pokretne i nepokretne stvari vidi se npr. u različitim pravnim režimima u pogledu stjecanja vlasništva i ostalih stvarnih prava, zatim u činjenici da se nekretnine i stvarna prava na njima upisuju u gruntovnicu, a pokretnine ne. O razlici između pokretnih i nepokretnih stvari vodi se računa i u građanskom sudskom postupku te u ovršnom postupku.

Građevina
Građevinom se smatra sve što je nastalo građenjem i povezano je s tlom, a sastoji se od građevnog sklopa ili građevnog sklopa i ugrađenog postrojenja odnosno opreme koji zajedno čine tehničko-tehnološku cjelinu, kao i samostalna postrojenja povezana s tlom, te objekti povezani s tlom koji nisu nastali građenjem ako se njime mijenja način korištenja prostora.

U okviru za komentare oglašivači mogu besplatno ostaviti svoj mali oglas.