Izvođač

 
Izvođač je pravna osoba ili fizička osoba registrirana za poslove građenja.
Obveze izvođača radova su sljedeće:
- graditi u skladu s lokacijskom i građevinskom dozvolom
- graditi kvalitetno u skladu s glavnim i izvedbenim projektom i zahtjevanim tehničkim svojstvima
- uredno skrbiti o obveznoj gradilišnoj dokumentaciji
- urediti gradilište i osigurati provedbu svih zaštitnih mjera (elaborat o zaštiti na radu)
- osigurati dokaze o kvaliteti izvršenih radova i ugrađenih proizvoda i opreme.
Izvođač imenuje glavnog inženjera, inženjera ili voditelja gradilišta koji vode gradnju.

Glavni inženjer gradilišta – imenuje ga izvođač. Mora imati najmanje 5 godina radnog iskustva i položen državni ispit.

Inženjer gradilišta je dipl.ing.građ. s tri godine iskustva i položenim stručnim ispitom ili ing.građ. s pet godina iskustva i stručnim ispitom.