Uporabna dozvola

 
Uporabna dozvola je rješenje tijela graditeljstva kojim se dozvoljava korištenje građevine nakon uspješno izvršenog tehničkog pregleda. Zahtjev za izdavanje podnosi investitor nakon uspješnog tehničkog pregleda. Dokumentaciju za tehnički pregled čine: obvezna gradilišna dokumentacija, situacijski nacrt, dokazi o postignutoj kvaliteti radova,izvješće revidenta i završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.). Izdaje se trajno kad nisu uočeni nedostaci ili privremeno dok se ne uklone nedostaci otkriveni tehničkim pregledom. Odbija se ako građevina ne posjeduje građevnu ili lokacijsku dozvolu ili ako nedostaci nisu otklonjeni u ostavljenom roku ili je u tijeku postupak građevne inspekcije.
----------------------------------------------------------------------------------------
Izgrađena građevina smije se početi koristiti, tj. staviti u pogon nakon što tijelo graditeljstva izda dozvolu za njezinu uporabu. Uporabna dozvola izdaje se nakon obavljanja tehničkog pregleda od strane državnog tijela koje je koje je izdalo građevnu dozvolu.

TEHNIČKI PREGLED
Po završetku građenja, investitor je dužan zatražiti tehnički pregled građevine. Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, osniva povjerenstvo koje obavlja tehnički pregled i na temelju mišljenja pojedinih stručnjaka, a nakon pregleda odobrene tehničke dokumentacije i izvedenog stanja , sastavlja zapisnik. Tehnički pregled obiteljske kuće obavlja državni službenik.
U slučaju da je građevina izvedena po odobrenoj dokumentaciji, tj. građevinskoj dozvoli, i ako je povjerenstvo koje je obavilo tehnički pregled građevine dalo mišljenje da se ista može koristiti, Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju Grada, graditeljstvo, stambene i komunalne poslove i promet izdaje uporabnu dozvolu u roku od 30 dana od obavljenog tehničkog pregleda.

ZAHTJEV ZA UPORABNU DOZVOLU
Zahtjevu za uporabnu dozvolu prilaže se:
- fotokopija građevinske dozvole
- podaci o sudionicima u gradnji (investitor, projektant, revident, izvođač, nadzorni inženjer)
- pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
- završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.


TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED I U KOJEM ROKU?
Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo graditeljstva.
Tijelo graditeljstva dužno je 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled građevine. O mjestu, danu i satu obavljanja tehničkog pregleda tijelo graditeljstva dužno je obavijestiti investitora. Investitor je dužan pri tehničkom pregledu osigurati nazočnost sudionika u gradnji.

TKO ODREÐUJE SASTAV POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?
Tijelo graditeljstva imenuje predsjednika povjerenstva i određuje tijela i pravne osobe koje upućuju svog predstavnika kao člana povjerenstva.
Članovi su povjerenstva stručni djelatnici tijela graditeljstva i predstavnici onih tijela državne uprave i pravnih osoba koja su izdala posebne uvjete i potvrde i drugih tijela državne uprave i pravnih osoba koje odredi tijelo graditeljstva.

TKO OBAVLJA TEHNIČKI PREGLED ZA GRAÐEVINE ZA KOJE NIJE POTREBNA GRAÐEVNA DOZVOLA?
Za građevine za koje nije potrebna građevna dozvola, prema Zakonu o gradnji,čl. 56., stavak 1., tehnički pregled obavlja samo stručni djelatnik tijela graditeljstva.

KOJA JE ZADAĆA POVJERENSTVA ZA TEHNIČKI PREGLED?
Članovi povjerenstva na tehničkom pregledu utvrđuju je li građevina izgrađena u skladu s građevnom dozvolom, odnosno lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima za određenu građevinu. O obavljenom tehničkom pregledu sastavlja se zapisnik u koji se unosi i mišljenje članova povjerenstva o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju ukloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola. Predsjednik povjerenstva za tehnički pregled, odnosno stručni djelatnik koji je obavio tehnički pregled dužan je nakon obavljenoga tehničkog pregleda dostaviti zapisnik tijelu graditeljstva.

KOJA JE DUŽNOST I OBVEZA INVESTITORA PRI TEHNIČKOM PREGLEDU?
Investitor je dužan, najkasnije na dan tehničkoga pregleda, povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid dokumentaciju, situacijski nacrt izgrađene građevine, kao dio geodetskog elaborata koji je ovjerilo nadležno državno tijelo za katastar i geodetske poslove, a izradila osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu, dokaz o postignutoj kakvoći radova, gradiva, građevnih proizvoda i opreme, odnosno dokaz uporabljivosti građevnoga proizvoda, izvješća revidenata o obavljenoj kontroli, završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine.
Ako je investitor fizička osoba, koja je sagradila za svoje potrebe građevinu, stručnom djelatniku tijela graditeljstva ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar, akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.
Iznimno, u slučaju gradnje obiteljske kuće razvijene građevinske (bruto) površine do 150 m2, investitor fizička osoba nije dužan priložiti rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.
Ako postoji potreba ispitivanja bitnih zahtjeva za građevinu pokusnim radom, investitor je obvezan početak pokusnoga rada prijaviti tijelima državne uprave i pravnim osobama koje su izdale posebne uvjete i potvrde.

KOJA JE OBVEZA INVESTITORA KOJI JE IZGRADIO GRAÐEVINU ZA KOJU NIJE BILA POTREBNA GRAÐEVNA DOZVOLA?
Ako je investitor sagradio građevinu za koju mu nije bila potrebna građevna dozvola, za tehnički pregled ne prilaže se rješenje o upisu u sudski registar, akt o imenovanju odgovorne osobe, građevni dnevnik, dokumentaciju o ispitivanju ugrađenih gradiva, građevnih proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta, odnosno dokaze uporabljivosti, ali se prilaže rješenje o imenovanju nadzornog inženjera.

U KOJEM SE SLUČAJU MOŽE ODBITI ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UPORABNE DOZVOLE?
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole odbit će se:
- ako je građevina izgraðena bez građevne dozvole, odnosno lokacijske dozvole
- ako su tijekom gradnje učinjene izmjene i dopune na građevini za koje nije ishođena izmjena ili dopuna građevne dozvole, odnosno nije ishođena nova lokacijska dozvola
- ako se u ostavljenom roku ne uklone nedostaci koji bitno utječu na bitne zahtjeve za građevinu
- ako je donesen zaključak kojim se dopušta obnova postupka izdavanja građevne dozvole
- ako je u tijeku postupak građevne inspekcije
Za građevine javne i poslovne namjene te za višestambene građevine ne može se izdati uporabna dozvola ako nije omogućeno primjereno kretanje, odnosno pristup građevini za osobe koje se kreću u invalidskim kolicima

MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA I ZA GRAÐEVINE S NEDOSTACIMA?
Ako su tehničkim pregledom utvrđeni nedostaci koje je potrebno ukloniti, a ti nedostatci ne utječu na bitne zahtjeve za građevinu, može se izdati uporabna dozvola i odrediti rok u kojem se uočeni nedostaci moraju ukloniti.

MOŽE LI SE IZDATI UPORABNA DOZVOLA ZA DIO GRAÐEVINE?
Uporabna dozvola može se na zahtjev investitora izdati i za dio građevine prije dovršetka gradnje cijele građevine:
kada je to potrebno radi nastavka i dovršenja gradnje (npr. korištenje mosta za pristup gradilištu, trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr.)
kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni prije dovršenja cijele građevine.

TKO SNOSI TROŠKOVE TEHNIČKOGA PREGLEDA?
Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela državne uprave, odnosno sjedište pravne osobe, investitor je dužan naknaditi tom tijelu odnosno osobi putne troškove i dnevnice članova povjerenstva. Ako je za člana povjerenstva imenovan predstavnik tijela ili pravne osobe koja nije izdala potvrdu o usklađenosti projekta s utvrđenim uvjetima, investitor je dužan tijelu graditeljstva naknaditi troškove prema posebnom propisu koji se odnosi na vještake.

GDJE I POD KOJIM UVJETIMA SE GRAÐEVINA MOŽE UPISATI U ZEMLJIŠNE KNJIGE?
Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige ako je za tu građevinu izdana uporabna dozvola.
Nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez uporabne dozvole ako je za tu građevinu izdana građevna, odnosno lokacijska dozvola, i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da dozvola nije priložena.
Iznimno, nadležni sud će izgrađenu građevinu upisati u zemljišne knjige i bez dozvola i po službenoj dužnosti će u posjedovnici zemljišne knjige zabilježiti da te dozvole nisu priložene. U tom slučaju nadležni sud rješenje o upisu dostavit će građevnoj inspekciji.


Bez uporabne dozvole nema upisa građevine

Do nedavno se nekretnine u zemljišne knjige moglo upisati i bez uporabnih dozvola, no to od 1. siječnja 2008. godine više nije moguće jer je na snagu stupila nova odredba Zakona o gradnji.

Bez uporabne dozvole nema upisa građevine Uporabna dozvola znači odobrenje da se izgrađena nekretnina može početi koristiti. To znači da investitor mora dostaviti nadležnom gradskom uredu završno izvješće nadzornog inženjera. To izvješće je jamstvo da je nekretnina izgrađena u skladu s nacrtima i dozvolom te da može dobiti uporabnu dozvolu. Uporabna dozvola tako je posljednja garancija da je nekretnina napravljena u skladu s papirima.

Prema nekim statistikama oko 90 % građevina u Hrvatskoj nema uporabnu dozvolu. Gruntovnice su i bez njih upisivale građevine u zemljišne knjige, uz navod da dozvola nije izdana. Novi zakon to ne dozvoljava, a za korištenje nekretnina bez dozvole propisuje novčane kazne. Za investitora pravnu osobu ona iznosi 25.000 kuna, a za fizičku 15.000 kuna.

Ova odredba dovela je kupce u znatno povoljniji položaj nego ranije jer će sada biti sigurniji u to što kupuju. No, vlasnici građevina koje su izgrađene prije novog Zakona moći će za njih ishoditi dozvolu. Uvjeti za to ovise o starosti građevine. Nadležno tijelo je Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, u kome je moguće dobiti sve dodatne i podrobnije informacije.

Izvor: (25.06.2008. | UrediDom.com)