Nadzorni inženjer

 
Nadzorni inženjer je fizička osoba koja je zaposlena kod pravne osobe registrirane za obavljnje poslova nadzora – ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer.
To je osoba ovlaštena od investitora za provedbu stručnog nadzora gradnje sukladno zakonu o gradnji.
Obveze nadzornog inženjera su:
- Utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju, nadzirati kvalitetu radova ugrađenih proizvoda i opreme
- Uvodi izvođača u posao, kontrolira ispunjavanje ugovornih obveza izvođača prema investitoru, ovjeravati građevinski dnevnik
- Koordinira aktivnosti i obveze tijekom gradnje između investitora, projektanta i izvođača
- Izvještavati investitora o stanju i dinamici izvršenih radova i o završetku radova te sudjelovati u procesu primopredaje radova (tehnički pregled građevine i završni obračun radova).

Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati fizička osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja je položila stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva i koja ispunjava druge uvjete propisane novim Zakonom o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine 152/08, članak 47. stavak 2.).