Upravni nadzor

 
Izvadak iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09)

4.1. Upravni nadzor

Članak 277.

(1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te zakonitost rada i postupanja nadležnih tijela i osoba s javnim ovlastima koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju provodi Ministarstvo.
(2) Upravni nadzor provodi službenik Ministarstva kojeg ovlasti ministar.

Poništenje i ukidanje po pravu nadzora

Članak 278.

(1) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi urbanistički, odnosno građevinski inspektor, utvrdi da su lokacijskom dozvolom, rješenjem o utvrđivanju građevne čestice rješenjem o zadržavanju objekta u prostoru, odnosno rješenjem o uvjetima građenja, rješenjem o izvedenom stanju i dozvolom za uklanjanje građevine, koji su konačni u upravnom postupku, očito povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će takav akt poništiti po pravu nadzora.
(2) Ako se u provedbi upravnog nadzora, odnosno nadzoru koji provodi građevinski inspektor utvrdi da su uporabnom dozvolom, koja je konačna u upravnom postupku, očito povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će takav akt ukinuti po pravu nadzora.
(3) Ako se u provedbi nadzora utvrdi da su rješenjem urbanističkog, odnosno građevinskog inspektora koje je konačno u upravnom postupku povrijeđene odredbe ovoga Zakona, Ministarstvo će takvo rješenje poništiti po pravu nadzora.
(4) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora može se donijeti u roku od godine dana od dana konačnosti akta koji se ukida, odnosno poništava, a u koji rok se ne uračunava dostava rješenja.
(5) Nakon prve neuspješne dostave rješenja o poništenju odnosno ukidanju po pravu nadzora dozvole, odnosno rješenja iz stavka 1. ovoga članka, dostava se provodi stavljanjem tog rješenja na oglasnu ploču Ministarstva. Obavijest o tome ostavlja se na nekretnini na koju se odnosi rješenje o poništenju, odnosno ukidanju.
(6) Rješenje o poništenju, odnosno ukidanju po pravu nadzora u slučaju dostave iz stavka 5. ovoga članka smatra se dostavljenim danom stavljanja na oglasnu ploču.