Katastarski operat

 
Katastarski operat izrađuje se za svaku katastarsku općinu na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskoj izmjeri.
Katastarski operat sastoji se od katastarskih planova, preglednih katastarskih karata i drugih grafičkih dokumenata (baza grafičkih podataka), te pisanih dijelova (knjižne baze podataka).

Vidi: katastar