Lokacijska dozvola

 
Lokacijska dozvola je je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru.

Sadržaj lokacijske dozvole i način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju.

Iznimno, lokacijska dozvola se ne izdaje za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola.

Lokacijsku dozvolu izdaje županijski ured, odnosno ured Grada Zagreba, nadležan za poslove prostornog uređenja na čijem se području planira zahvat u prostoru, ako Zakonom o prostornom uređenju ili posebnim zakonima nije drugačije određeno.
Iznimno, za neke građevine koje su od važnosti za Republiku Hrvatsku, lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja RH.

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti, ukoliko se u tom roku podnese zahtjev za građevnu dozvolu ili započne s radovima za koje prema posebnim propisima nije potrebna građevna dozvola.

Zahvati u prostoru za koje se (ne) izdaje lokacijska dozvola

Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom.
U upravno-pravnoj praksi riječ ”svaki” odnosi na svaki pojedinačni zahvat u prostoru. U tom smislu postojanje složene građevine čiji dijelovi međusobno tvore tehničko-tehnološku cjelinu može se podvesti pod jedan postupak.
Iznimno, postoje slučajevi za koje temeljem članka 34. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04), u daljem tekstu Zakona nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu i to:

1.
za zahvate u prostoru za koje je donesen detaljni plan uređenja

Izvod iz detaljnog plana uređenja, sadrži:
  • naziv plana, te naziv i broj glasila jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave u kojemu je objavljena odluka o donošenju plana te izmjenama i dopunama plana,

  • izvod iz grafičkog dijela i provedbenih odredbi plana koji se odnose na zemljište na kojemu se namjerava provesti zahvat u prostoru,

  • napomenu da izvod važi do izmjena i dopuna ili stavljanja izvan snage plana, te da je u tijeku izrada novog plana odnosno izmjena i dopuna ili stavljanje izvan snage plana.

Ukoliko detaljni plan uređenja ne sadrži sve elemente za definiranje predmetnog zahvata u prostoru ili ako nije usklađen s dokumentom prostornog uređenja šireg područja, nije moguće izdavanje izvoda iz detaljnog plana te je potrebno provesti postupak izdavanja lokacijske dozvole.

2.
za zahvate određene Pravilnikom o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola
(Narodne novine , br. 86/04)
(Neki od primjera jesu: rekonstrukcija građevine kojom se ne mijenja oblik, veličina i namjena građevine, zahvat unutar izrađene građevne čestice složene građevine kojim se bitno ne utječe na uvjete i način korištenja građevne čestice i stanje okoliša, istražni prostor za istraživanje mineralnih sirovina bez rudarskih građevina i postrojenja, te istražni prostor za deponije otpada; gradnja odnosno postavljanje priključaka kojima se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (nisko naponsku i telekomunikacijsku mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinovod, toplovod, kabelsku televiziju), gradnju odnosno postavljanje antene mobilne telefonije na postojećoj građevini, pripremne radove i privremene građevine za potrebe građenja složene građevine kada se izvode unutar građevne čestice odnosno koridora zahvata određenog lokacijskom dozvolom, gradnju odnosno postavljanje privremene graðevine za potrebe sajmova i javnih manifestacija, gradnju grobnica i spomenika na groblju, gradnju ograde, osim ulične, niže od 1,8 m, uređenje okućnice, građenje cisterne za vodu i septičke jame, postavljanje solarnih kolektora, podzemnog i nadzemnog spremnika goriva do 10 m3, i dr.)

Dokumentacija uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

U skladu s člankom 37. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se izvadak iz katastarskog plana, opis i idejno rješenje namjeravana zahvata u prostoru.
Idejnim rješenjem u smislu ovog zakona smatra se grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih i po potrebi tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru. Idejno rješenje izrađuje isključivo ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera, ovisno o vrsti zahvata u prostoru, osim u slučajevima građenja za vlastite potrebe kad to može biti diplomirani inženjer arhitekture i građevinarstva i inženjer arhitektonske struke.

Ovisno o vrsti zahvata u prostoru kao prilog izdavanju lokacijske dozvole potrebno je za građevine za koje lokacijsku dozvolu izdaje nadležno Ministarstvo u skladu s Uredbom o određivanju građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 6/00 i 68/03) te za zahvate u prostoru za koje je to određeno programom mjera županije odnosno Grada Zagreba, priložiti Stručnu podlogu koja predstavlja prostorno i urbanističko rješenje zahvata u prostoru uključujući i moguće utjecaje tog zahvata na okoliš (podaci o proizvodnom procesu, o ugrađenoj tehnologiji i dr.). Kada se radi o zahvatu za koje je posebnim propisom propisano provesti postupak studije utjecaja na okoliš, tako izrađena stručna podloga je polazna osnova za izradu te studije. Pravna osoba registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja odnosno ovlašteni arhitekt može započeti obavljati stručne poslove prostornog uređenja ukoliko ima suglasnost Ministarstva, a ista se izdaje u skladu s Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja (Narodne novine broj 127/99).

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole treba sadržavati:

- dokaz o aktivnoj legitimaciji za pokretanje postupka
- dokaz o pravu vlasništva zemljišta i/ili građevine, odnosno ovjerena pismena izjava vlasnika ili svih suvlasnika iz koje je očito da je mogućnost ostvarivanja predmetnog zahvata u prostoru u pravnom interesu investitora (čl. 49. ZUP-a). Dokazom se smatra i rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o darivanju, o pravu građenja, o zajedničkom financiranju pripreme građevinskog zemljišta i sl.
- kopiju katastarskog plana za česticu na kojoj se želi izvesti namjeravani zahvat u prostoru, ne stariju od šest mjeseci
- idejno rješenje koje sadržava grafički prikaz prostornih, funkcionalnih, oblikovnih, a po potrebi i tehničko-tehnoloških obilježja zahvata u prostoru. Može ga izraditi samo ovlašteni arhitekt, odnosno ovlašteni inženjer građevinske struke, ovisno o vrsti zahvata u prostoru
- opis namjeravanog zahvata, kojim je potrebno definirati namjenu, veličinu i površinu građevine, situaciju - smještaj građevine na parceli, načelno oblikovanje građevine, uređenje parcele, smještaj vozila na parceli, način priključenja parcele na javno prometnu površinu i na komunalnu infrastrukturu, mjere zaštite okoliša
- upravna pristojba za lokacijsku dozvolu iznosi od 200 do 3.000 kn ovisno o vrsti zahvata za koji se izdaje
Ukoliko zaprimljeni zahtjev nije potpun, nadležno tijelo uprave će u roku od 15 dana obavijestiti podnositelja zahtjeva o potrebi dopune istog. Ukoliko se tražene dopune ne dostave u dodijeljenom roku, zahtjev će se odbaciti.

Sadržaj i izdavanje lokacijske dozvole

Lokacijskom dozvolom ovisno o vrsti zahvata u prostoru određuje se:
- oblik i veličina građevinske parcele
- namjena građevine
- veličina i površina građevine
- smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar zahvata u prostoru
- oblikovanje građevine
- uređenje građevne čestice
- način i uvjeti priključenja građ. čestice na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu
- način sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš i
- drugi elementi važni za zhvat u prostoru
Dispozitiv odluke mora biti napisan jasno, kratko i u formi norme.
Lokacijska dozvola sadrži izvod iz dokumenta prostornog uređenja na temelju kojih se izdaje.
Njenim sastavnim dijelom je i popis suglasnosti, uvjeta, potvrda, mišljenja i drugih akata izdanih od strane ureda državne uprave odnosno pravnih osoba s javnim ovlastima.
Idejeno rješenje namjeravanog zahvata u prostoru može biti također, sastavni dio lokacijske dozvole ali na način da dispozitiv dozvole mora odgovarati idejnom rješenju.
U obrazloženju lokacijske dozvole navodi se sljedeće:
- kratko izlaganje zahtjeva stranke
- utvrđeno činjenično stanje vodeći računa o legalnosti postojećeg stanja
- kratak opis postupka s pozivom na propise na temelju kojih jest ili nije uvažen neki od zahtjeva ili primjedbi stranaka u postupku (opis usklađivanja zahtjeva s dokumetima prostornog uređenja i posebnim zakonima, saslušavanje vlasnika susjednih nekretnina)
I konačno uputa o pravnom lijeku.
U skladu s zakonom o općem upravnom postupku Lokacijska dozvola dostavlja se svim strankama u postupku koje imaju pravo želbe drugostupanjskom tijelu nadležnog ministarstva u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
Po konačnosti u upravnom postupku, strankama u postupku preostaje još pravni lijek tužbe Upravnom sudu RH.

Lokacijska dozvola važi dvije godine od dana pravomoćnosti iste. Vrijedi i ako u međuvremenu dođe do promjene dokumenta prostornog uređenja na temelju kojeg je izdana. Ukoliko do te promjene ne dođe može se i produžiti važenje iste za još dvije godine. U vremenu od dvije godine potrebno je započeti ishođenje građevne dozvole.

Parcelacija zemljišta provodi se aktom o parcelaciji u katastru nekretnina temeljem parcelacijskog elaborata za koji je tijelo nadležno za izdavanje lokacijske dozvole izdalo potvrdu o njegovoj usklađenosti s lokacijskom dozvolom.
Urbanistički inspektor može pak u okviru djelatnosti urbanističke inspekcije koja se u okviru nadležnog ministarstva pojavljuje od 1994. godine predložiti poništenje lokacijske dozvole po pravu nadzora i to iz sljedećeg razloga:
- jer je lokacijska dozvola izdana protivno Zakonu, dokumentu prostornog uređenja, posebnom zakonu ili propisu donesenom na osnovi tog zakona
u roku od godine dana otkad je postala konačna u upravnom postupku.

Izvor: HGK, Marijana Sironić – Lokacijska dozvola u prometu nekretnina – vrijednost više – rizik manje
Izvadak iz Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09)

Lokacijska dozvola

Članak 103.

(1) Svaki zahvat u prostoru provodi se u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom, ako ovim Zakonom nije određeno drukčije.
(2) Lokacijska dozvola je upravni akt koji se izdaje na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te u skladu s dokumentima prostornog uređenja i posebnim propisima.
(3) U slučaju međusobne neusklađenosti dokumenta prostornog uređenja užega i širega područja, lokacijska dozvola se izdaje na temelju dokumenta prostornog uređenja šireg područja.
(4) U postupku donošenja odluke o koncesiji prema posebnom zakonu na temelju koje će se provesti zahvat u prostoru, mora se pribaviti lokacijska dozvola.

Članak 104.

Lokacijska dozvola izdaje se za sve građevine osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove iz članka 209. stavka 5. ovoga Zakona.

Nadležnost za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 105.

(1) Lokacijsku dozvolu izdaje nadležno upravno tijelo:
– županije na čijem se području planira zahvat u prostoru ako se nalazi izvan područja velikog grada te ako je zahvat u prostoru planiran na području dviju ili više jedinica lokalne samouprave,
– Grada Zagreba za zahvat u prostoru planiran na njegovom području,
– velikog grada na čijem je području planiran zahvat u prostoru.
(2) Ministarstvo izdaje lokacijsku dozvolu za zahvate u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te za zahvat u prostoru koji je planiran na području dviju ili više županija, odnosno Grada Zagreba.

Sadržaj lokacijske dozvole

Članak 106.

(1) U lokacijskoj dozvoli, ovisno o vrsti zahvata u prostoru određuju se:
– oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvata u prostoru prikazani na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
– namjena, veličina i građevinska (bruto) površina građevine s brojem funkcionalnih jedinica,
– smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru prikazan na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
– uvjeti za oblikovanje građevine,
– uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti,
– uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina,
– način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu,
– mjere zaštite okoliša, odnosno uvjeti zaštite prirode utvrđeni procjenom utjecaja na okoliš, odnosno ocjenom prihvatljivosti zahvata za prirodu i dokumentacijom prema posebnim propisima, odnosno način sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš,
– posebni uvjeti tijela i osoba određenih prema posebnim propisima,
– ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru,
– uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (obveza uklanjanja postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, fazno građenje pojedinih cjelina zahvata u prostoru, obveza ispitivanja tla i dr.),
– uvjeti za gradnju privremene građevine u funkciji organizacije gradilišta (asfaltna baza, separacija agregata, tvornica betona, dalekovod i transformatorska stanica radi napajanja gradilišta električnom energijom te prijenosni spremnik za smještaj, čuvanje ili držanje eksplozivnih tvari osim nadzemnog i podzemnog spremnika ukapljenoga naftnog plina, odnosno nafte zapremine do 5 m3) i rok za uklanjanje te građevine nakon provedbe zahvata u prostoru za koji se izdaje lokacijska dozvola.
(2) Sastavni dio lokacijske dozvole su idejni projekti izrađeni u skladu s prostornim planom na temelju kojeg se ta dozvola izdaje i posebni uvjeti iz stavka 1. podstavka 7., 8. i 9. ovoga članka.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 107.

(1) Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:
– izvod iz katastarskoga plana, odnosno njegova preslika,
– tri primjerka idejnog projekta čija je situacija prikazana na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi,
– izjavu projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola,
– pisano izvješće i potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta ako je projekt izrađen prema stranim propisima,
– dokaz o pravnom interesu podnositelja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole.
(2) Ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se provesti zahvat u prostoru za koji se izdaje lokacijska dozvola, potrebna privremena građevina, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se tri primjerka idejnog projekta za tu građevinu i drugi odgovarajući prilozi iz stavka 1. ovoga članka.

Postupak izdavanja lokacijske dozvole

Članak 108.

(1) U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđuje se da je:
– idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i posebnim uvjetima iz članka 109. ovoga Zakona u skladu s kojima se lokacijska dozvola izdaje,
– uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole priložena dokumentacija iz članka 107. ovoga Zakona,
– osiguran pristup s prometne površine do građevne čestice i
– građevna čestica uređena u smislu članka 125. stavka 2., odnosno članka 126. stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Ako je za organizaciju gradilišta na kojem će se provesti zahvat u prostoru za koji se izdaje lokacijska dozvola, potrebna privremena građevina, u postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdit će se da je idejni projekt za tu građevinu izrađen u skladu s prostornim planom i posebnim uvjetima iz članka 109. ovoga Zakona u skladu s kojima se lokacijska dozvola izdaje.
(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo iz članka 109. ovoga Zakona zatražit će od podnositelja zahtjeva da za namjeravani zahvat u prostoru provede postupak procjene utjecaja na okoliš, odnosno ocjene prihvatljivosti zahvata za prirodu, ako je to određeno posebnim propisima.
(4) Nadležno upravno tijelo velikog grada u postupku izdavanja lokacijske dozvole pribavlja mišljenje povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta, osim u slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog natječaja.
(5) Nadležno upravno tijelo županije u postupku izdavanja lokacijske dozvole pribavlja mišljenje povjerenstva za ocjenu arhitektonske uspješnosti idejnog projekta za smještajne i prateće građevine ugostiteljsko-turističke namjene planirane u prostornim cjelinama obuhvata s više od 5 ha, osim u slučaju kada je izrađen na temelju prethodno provedenog natječaja.
(6) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje poglavarstvo županije, odnosno velikog grada iz redova predstavnika stručnih i javnih institucija te drugih osoba afirmiranih u području arhitekture i prostornog uređenja.

Članak 109.

(1) Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo poziva najkasnije u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole iz članka 107. ovoga Zakona, tijela i/ili osobe određene posebnim propisima na uvid u idejni projekt radi pribavljanja posebnih uvjeta iz članka 106. stavka 1. podstavka 7, 8. i 9. ovoga Zakona. Uvidu u idejni projekt obvezno prisustvuje radi davanja obrazloženja podnositelj zahtjeva i projektant.
(2) Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo poziva radi pribavljanja posebnih uvjeta iz stavka 1. ovoga članka i druga nadležna tijela državne uprave ili pravne osobe s javnim ovlastima, osobito ako je zahvat u prostoru od utjecaja na obranu Države i sigurnost državne granice.
(3) Posebni uvjeti iz članka 106. podstavka 7, 8. i 9. ovoga Zakona smatraju se izdanim, ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka prilikom uvida u idejni projekt očituje da je idejni projekt izrađen u skladu s posebnim propisima ili utvrdi da nema posebnih uvjeta ili dostavi posebne uvjete naknadno pisanim putem u propisanom roku.
(4) Ako tijelo i/ili osoba, određeni posebnim propisima, prilikom uvida u idejni projekt ili naknadno u roku od najviše petnaest dana od dana uvida u idejni projekt, utvrde da idejni projekt nije usklađen s odredbama posebnih propisa, Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo će zaključkom podnositelju zahtjeva odrediti primjereni rok za njegovo usklađenje. Ako podnositelj zahtjeva ne postupi po tom zaključku Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo će odbiti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.
(5) Ako investitor postupi po zaključku iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvo odnosno nadležno upravno tijelo će ponovno postupiti u smislu stavka 1. ovoga članka. Ako se tijelo i/ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka odazove ponovnom pozivu za uvid u idejni projekt i tom prilikom utvrdi da idejni projekt ponovno nije usklađen s odredbama posebnih propisa, dužno je o tome donijeti rješenje te ga u roku od najduže petnaest dana od dana uvida u glavni projekt dostaviti podnositelju zahtjeva i Ministarstvu odnosno nadležnom upravnom tijelu.
(6) Posebni uvjeti iz članka 106. podstavka 7, 8. i 9. ovoga Zakona smatraju se izdani, odnosno da je idejni projekt usklađen s odredbama posebnih propisa i u slučaju ako se tijelo ili osoba iz stavka 1. i 2. ovoga članka ne odazove pozivu za uvid u idejni projekt ili se prilikom uvida u idejni projekt, odnosno u naknadno određenom roku ne očituje ili ako u propisanom roku Ministarstvu, odnosno nadležnom upravnom tijelu ne dostavi rješenje iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Na rješenje tijela ili osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka podnositelj zahtjeva ima pravo žalbe, odnosno pokretanja upravnog spora, koju nadležno tijelo državne uprave, odnosno Upravni sud Republike Hrvatske rješava u hitnom postupku. Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo će prekinuti postupak za izdavanje lokacijske dozvole dok nadležno tijelo državne uprave, odnosno sud ne riješi o žalbi, odnosno upravnom sporu podnositelja zahtjeva.


Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole


Članak 110.

(1) Prije izdavanja lokacijske dozvole Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je stranci pružiti mogućnost uvida u idejni projekt radi izjašnjenja (u daljnjem tekstu: uvid).
(2) Stranka u smislu stavka 1. ovoga članka je podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola, javna ustanove za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode te jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru.
(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, stranke u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvate u prostoru za koje lokacijsku dozvolu izdaje Ministarstvo ili za koje je zakonom, odnosno odlukom Vlade utvrđeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, su podnositelj zahtjeva, vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, javna ustanova za upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode i jedinica lokalne samouprave na čijem se području planira zahvat u prostoru.

Poziv za uvid u idejni projekt

Članak 111.

(1) Ako u postupku izdavanja lokacijske dozvole sudjeluje više od deset stranaka koje su vlasnici ili nositelji drugih stvarnih prava na istoj nekretnini, a koje nemaju zajedničkog predstavnika ili punomoćnika, Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo može zaključkom putem jedne od stranaka, narediti da u roku od deset dana odrede tko će ih predstavljati ili da postave zajedničkog punomoćnika. Ako stranke ne postupe po zaključku, zajedničkog predstavnika odredit će nadležno upravno tijelo.
(2) Ako se lokacijska dozvola izdaje za građevinu koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo može pozvati stranke radi uvida putem javnog poziva, koji se objavljuje u dnevnom tisku i/ili na lokalno uobičajeni način javnog priopćavanja te na oglasnoj ploči, a nadležno upravno tijelo poziv izlaže i na građevnoj čestici ili građevini na koju se odnosi zahvat u prostoru.
(3) Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka:
– obvezno sadrži naziv Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela, ime, odnosno tvrtku podnositelja zahtjeva, naziv, vrstu i lokaciju građevine, mjesto i vrijeme na kojemu stranka može izvršiti uvid i dati izjašnjenje, te obavijest da se pozivu ne mora odazvati osobno već putem svojeg opunomoćenika i da se lokacijska dozvola može izdati iako se stranka ne odazove pozivu,
– objavljuje se, odnosno izlaže najmanje osam dana prije dana, koji je u pozivu određen za uvid,
– izlaže se na građevnoj čestici, odnosno građevini na koju se odnosi zahvat u prostoru na vidljivom i dostupnom mjestu te na način da bude zaštićen od vremenskih prilika, o čemu službenik nadležnog upravnog tijela u spisu predmeta sastavlja službenu zabilješku,
– smatra se dostavljen danom objave u dnevnom tisku i/ili na drugi lokalno uobičajeni način javnog priopćavanja, čime je ispunjena dužnost nadležnog upravnog tijela iz članka 110. stavka 1. ovoga Zakona.

Članak 112.

(1) Osoba koja se odazove pozivu Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
(2) Stranci koja se je odazvala pozivu za uvid, tijelo iz stavka 1. ovoga članka može na njezin zahtjev odrediti rok od najviše osam dana u kojemu je stranka dužna izjasniti se o idejnom projektu.
(3) Ako se stranka ne izjasni o idejnom projektu u roku iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je stranci dana mogućnost uvida.
(4) Ako se pozivu za uvid stranka iz opravdanih razloga ne može odazvati, uvid može izvršiti i naknadno, ali najkasnije u roku od osam dana od zadnjeg dana određenog u pozivu za uvid, u kojem je slučaju stranka dužna dokazati opravdanost razloga zbog kojih se nije mogla odazvati pozivu.
(5) Osobi koja ne dokaže svojstvo stranke, tijelo iz stavka 1. ovoga članka uskratit će mogućnost uvida o čemu će donijeti zaključak.
(6) Pravo stranke na uvid prestaje pravomoćnošću lokacijske dozvole.

Odbijanje zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 113.

(1) Ako Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za izdavanje lokacijske dozvole, zaključkom će, najkasnije trideset dana od zaprimanja zahtjeva, investitoru odrediti primjereni rok za ispunjenje tih uvjeta, koji ne može biti dulji od trideset dana.
(2) Tijelo iz stavka 1. ovoga članka će rješenjem odbiti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole ako utvrdi da:
– idejni projekt nije izradila ovlaštena osoba,
– idejni projekt nije izrađen u skladu s dokumentom prostornog uređenja na temelju kojeg se izdaje lokacijska dozvola, odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa,
– idejnim projektom nije riješeno priključenje građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i komunalnu infrastruk­turu,
– građevna čestica nije uređena te
– ako investitor ne ispuni uvjete određene zaključkom iz stavka 1. ovoga članka.

Dostava lokacijske dozvole i rješenja o odbijanju zahtjeva

Članak 114.

(1) Lokacijska dozvola, odnosno rješenje o odbijanju zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole dostavlja se:
– podnositelju zahtjeva s idejnim projektom,
– strankama koje su se odazvale pozivu nadležnog upravnog tijela za uvid bez idejnog projekta,
– strankama koje se nisu odazvale pozivu za uvid izlaganjem na oglasnoj ploči Ministarstva, odnosno nadležnog upravnog tijela u trajanju od osam dana,
– urbanističkoj inspekciji bez idejnog projekta.
(2) U slučaju dostave iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka prvi dan roka za izjavljivanje žalbe je prvi dan izlaganja dozvole, odnosno rješenja na oglasnoj ploči.
(3) Stranka koja se nije odazvala pozivu za uvid ne može zbog toga tražiti obnovu postupka.

Izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Članak 115.

Podnositelj zahtjeva je dužan ishoditi izmjenu i/ili dopunu lokacijske dozvole ako tijekom izrade glavnog projekta, odnosno građenja namjerava na zahvatu u prostoru učiniti promjene kojima se mijenjaju lokacijski uvjeti iz članka 106. ovoga Zakona, a da se pritom ne mijenja njihova usklađenost s prostornim planom na temelju kojeg je lokacijska dozvola izdana.

Rok za izdavanje lokacijske dozvole

Članak 116.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole Ministarstvo je dužno riješiti u roku od šezdeset dana, a nadležno upravno tijelo u roku od trideset dana od uredno podnesenog zahtjeva iz članka 107. ovoga Zakona te pribavljenih akata iz članka 109. ovoga Zakona.

Pravo na žalbu

Članak 117.

(1) Protiv lokacijske dozvole koju je izdalo nadležno upravno tijelo može se izjaviti žalba Ministarstvu.
(2) Protiv lokacijske dozvole koju je izdalo Ministarstvo nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Važenje lokacijske dozvole

Članak 118.

(1) Lokacijska dozvola prestaje važiti ako se zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole ne podnese nadležnom upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu u roku od dvije godine od dana pravomoćnosti lokacijske dozvole.
(2) Važenje lokacijske dozvole produžuje se na zahtjev podnositelja zahtjeva jednom za još dvije godine, ako se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu s odredbama ovoga Zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.