Katastarska izmjera

 
Katastarska izmjera je postupak prikupljanja i obrade podataka o:
položaju, obliku, površini, načinu uporabe, te nositeljima prava na česticama zemljišta;
položaju, obliku, načinu uporabe te nositeljima prava na zgradama i drugim građevinama;
položaju u zgradi, površini te nositeljima prava na dijelovima zgrada;
područjima posebnih pravnih odnosa na zemljištu.

Vidi: katastar