Katastarski plan

 
Katastarski plan je skup grafičkih prikaza s podacima o položaju, obliku, načinu korištenja i namjeni katastarskih čestica.

Vidi: katastar